ZMIANA INDYWIDUALNA I SPOŁECZNA

Jesteśmy praktykami i praktyczkami podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach i wierzymy, że praktyka skoncentrowana na rozwiązaniach jest potężnym narzędziem pomagającym ludziom w prowadzeniu życia, jakie chcą wieść.

Wiemy, że praktyka skoncentrowana na rozwiązaniach może pomóc ludziom funkcjonować w świecie i radzić sobie z napotkanymi w nim wyzwaniami. Czasem jednak to świat wymaga zmiany.

Wierzymy, że nadszedł na to czas, dostrzegając świat w kryzysie społecznym, politycznym, gospodarczym i środowiskowym. Wierzymy, że te społeczne problemy nie powinny wpływać na problemy jednostek, dlatego angażujemy się we wprowadzenie zmian społecznych.

Wierzymy, że siła podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach może zostać wykorzystana w dążeniu do sprawiedliwości społecznej.

Wierzymy, że zmiana społeczna wymaga społecznego działania, a osoby praktykujące podejście skoncentrowane na rozwiązaniach mogą pracować kolektywnie, podejmując i stwarzając możliwości pracy z grupami, organizacjami i społecznościami oraz przyłączając się do wspólnych działań prowadzonych przez innych, w tym osoby, które przez swe doświadczenie stały się ekspertami i ekspertkami.

Wierzymy, że skoncentrowana na rozwiązaniach praca z pojedynczymi osobami oraz rodzinami pozostaje ważna lecz można ją rozszerzyć, uwzględniając konteksty zbiorowe i wspólnotowe, a przykłady tego typu starań już istnieją.

Wierzymy, że skoncentrowana na rozwiązaniach praca z jednostkami, skupiona na indywidualnej zmianie, powinna również zwracać uwagę na społeczne, kulturowe i polityczne konteksty życia ludzi.

Wierzymy, że analiza mocy władzy i świadomość relacji władzy są kluczowymi elementami każdej pracy nad zmianą, niezależnie od tego, czy dotyczy działania z jednostkami, grupami, czy też polega na włączaniu się we wspólnotowe inicjatywy.

DZIAŁANIA NA RZECZ SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ

Największe nadzieje pokładamy w sprawiedliwości społecznej, która przejawia się wizji preferowanej przyszłości danej społeczności – charakteryzującej się równością, wzajemnością i współzależnością, które umożliwiać będzie ludziom prowadzenie spełnionego życia opartego na własnych zasadach.

Wierzymy, że istnieją i zawsze istniały przejawy tej wizji i starań w celu jej urzeczywistnienia, wszędzie tam, gdzie ludzie spotykają się dla większego dobra.

Inspirują nas te osoby, które prowadziły kampanię na rzecz sprawiedliwości społecznej w swoich społecznościach.

Inspirują nas również kampanie i dążenie do reform, prowadzone przez pracowników i pracowniczki socjalne od  początku istnienia tego zawodu; osoby reprezentujące krytyczną i radykalną psychologię, pracujące na rzecz zmiany społecznej; przedstawiciele i przedstawicielki psychiatrii krytycznej, rzucające wyzwanie medykalizacji codziennego życia i nadużyciom psychiatrii; pionierki i pionierzy powszechnej edukacji na całym świecie; osoby pracujące ze społecznościami, które towarzyszą ludziom w rozwoju i prowokują do zmian; oraz wiele więcej.

Te wszystkie osoby są częścią historii naszej preferowanej przyszłości.

CHCĄC ZREALIZOWAĆ NASZE NADZIEJE, DĄŻYMY DO ROZWOJU NASZEJ PRAKTYKI, ABY…

  • uznać istnienie społecznych, strukturalnych i środowiskowych przyczyn niepokoju i trudności ludzi,
  • zwrócić uwagę na możliwość zastosowania kontekstu społecznego do pracy z jednostkami,
  • wykraczać poza sferę jednostki i angażować się w działania zbiorowe i społeczne,
  • oceniać wpływ naszej pracy, nie skupiając się wyłącznie na indywidualnym doskonaleniu, ale również w kontekście sprawiedliwości społecznej i równości,
  • budować więzi z ruchami na rzecz sprawiedliwości społecznej i równości oraz osobami praktykującymi w ramach innych podejść, podzielającymi nasze wartości, aby uczyć się od siebie nawzajem i czynić swoją pracę lepszą,
  • tworzyć sieci połączeń pomiędzy ekspertami i ekspertkami, a  grupami odbiorców usług i czuć za nie odpowiedzialność,
  • czynić podejście skoncentrowane na rozwiązaniach dostępnym, dzięki czemu może ono być użyteczne dla każdej osoby chcącej dokonać pozytywnej zmiany, włączając w to formę wsparcia rówieśniczego,
  • prowadzić krytyczny namysł nad ideami i metodami, z których korzystamy,
  • poddawać krytycznej refleksji stopień tworzenia lub utrzymywania opresyjnych relacji w  tworzonej przez nas społeczności skoncentrowanej na rozwiązaniach i w szerszym kontekście naszej pracy.

ZAPRASZAMY INNYCH PRAKTYKÓW i PRAKTYCZKI PODEJŚCIA SKONCENTROWANEGO NA ROZWIĄZANIACH!

Zjednoczmy się w dążeniu do budowania praktyki skoncentrowanej na rozwiązaniach, zachowującej swoją moc jako podejście do wprowadzania zmian indywidualnych i organizacyjnych, ale także będącej działalnością zorientowaną społecznie umożliwiającą prowadzenie skoncentrowanych na rozwiązaniach kampanii. Dzielmy się nią solidarnie z naszymi społecznościami i udostępniamy ją tym ludziom, którzy są najbardziej dotknięci społeczną niesprawiedliwością.

Translated by Filip Jach, March 2021

We are always happy to hear from people who feel a translation could be improved.