Individuele en maatschappelijke verandering

Wij zijn oplossingsgerichte professionals en we geloven dat oplossingsgericht werken een krachtig instrument is om mensen te helpen stappen te zetten naar het leven dat zij graag zouden willen leven.

We weten dat oplossingsgericht werken mensen kan helpen om te gaan met de wereld waarin zij leven en om daarin te functioneren. Echter, soms is het de wereld die moet veranderen.

We geloven dat dat steeds vaker voorkomt: we zien de wereld steeds vaker in crisis – sociaal maatschapplijk, politiek, economisch en milieutechnisch. Wij vinden dat deze publieke vraagstukken niet vertaald moeten worden naar privé problemen en om die reden verbinden we ons aan de noodzaak van maatschappelijke verandering.

En we geloven dat de kracht van de oplossingsgerichte benadering een belangrijke rol kan spelen in het nastreven van sociale rechtvaardigheid.

We geloven dat maatschappelijke verandering vraagt om maatschappelijke actie en dat oplossingsgericht werkenden kunnen samenwerken door gelegenheid te nemen en te creëren om te werken met groepen, organisaties en gemeenschappen en door mee te doen aan collectieve acties die anderen organiseren, inclusief mensen die deskundigheid bezitten op basis van ervaring.

We geloven dat oplossingsgericht werk met individuen en met gezinnen belangrijk blijft en dat het uitgebouwd kan worden naar deze collectieve en maatschappelijke toepassingen, en dat daar al voorbeelden van bestaan.

We geloven dat oplossingsgericht werken met individuen, gericht op individuele verandering, ook aandacht zou moeten schenken aan de sociale, culturele en politieke aspecten van iemands leven.

We geloven dat het analyseren van macht en een bewustzijn van het belang van machtsverhoudingen essentiële elementen zijn van de ondersteuning van alle veranderingsprocessen, of het nu gaat om het werken met individuen of met groepen, net als het samen optrekken in collectieve acties.

Op weg naar maatschappelijke rechtvaardigheid

Onze beste hoop is dat we in een maatschappelijk rechtvaardige samenleving leven, zichtbaar als een gewenste toekomst van gemeenschappen die gekenmerkt worden door gelijkheid, wederkerigheid en onderlinge afhankelijkheid, die het mogelijk maken dat mensen een volwaardig leven leiden op hun eigen voorwaarden.

Wij geloven dat er momenten zijn – en altijd geweest zijn – dat deze toekomst en de beweging in deze richting zichtbaar zijn, overal waar mensen samenkomen voor zaken van algemeen belang.

We zijn geïnspireerd door mensen die actie voeren voor maatschappelijke rechtvaardigheid in hun eigen gemeenschappen.

We zijn ook geïnspireerd door de mensen die al aan de wieg van het maatschappelijk werk actie voerden voor maatschappelijke verbeteringen, door de kritische en radicale psychologen die zich hard maken voor maatschappelijke verandering, kritische psychiaters die de medicalisering van het alledaagse leven en het misbruiken van de psychiatrie ter discussie stellen, de pioniers van inclusief onderwijs over de hele wereld, welzijnswerkers die naast mensen gaan staan om actie te voeren voor verandering en die verandering realiseren, en door nog vele vele anderen.

Zij maken deel uit van de geschiedenis van onze gewenste toekomst.

Om onze hoop werkelijkheid te laten worden streven we ernaar om onze oplossingsgerichte manier van werken zo te ontwikkelen dat:

  • Het de sociale, structurele en contextuele oorzaken van de moeilijkheden van en de spanningen in het leven van mensen erkent
  • Er in de toepassing ervan in het individuele leven van mensen aandacht is voor de sociale context
  • Het verder reikt dan het individu om zo collectieve en sociale betrokkenheid te omarmen
  • Het maatschappelijk effect van ons oplossingsgerichte werk zichtbaar wordt, bijvoorbeeld doordat we maatschappelijke rechtvaardigheid en gelijkheid bevorderen, en dat dit verder gaat dan het evalueren van individuele vooruitgang
  • We banden aangaan met bewegingen die pleiten voor maatschappelijke rechtvaardigheid en gelijkheid, en met andere professionals die deze doelstellingen delen, zodat we kunnen leren van elkaar en elkaar beter kunnen maken
  • We banden leggen met ervaringsdeskundigen en gebruikersgroepen en aan hen verantwoording afleggen
  • Het een toegankelijke benadering is, te gebruiken door iedereen die een positieve verandering wil maken, inclusief een vorm van collegiale ondersteuning
  • We kritisch reflecteren op de mate waarin ons werk ongelijkwaardige of onderdrukkende verhoudingen in de hand werkt of in stand houdt, zowel binnen de oplossingsgerichte gemeenschap als in de bredere context van ons werk.

We nodigen onze collega oplossingsgericht werkers uit!

… om zich aan te sluiten bij onze gezamenlijke doelen, voor een oplossingsgerichte manier van werken die zijn kracht behoudt als een benadering voor individuele en organisatieverandering, die tegelijk ook een sociaal gerichte oplossingsgerichte manier van werken is, een kritische oplossingsgerichte manier van werken en een oplossingsgerichte manier van werken die we delen in solidariteit met onze gemeenschappen en die we toegankelijk maken voor mensen die het meest getroffen worden door sociale onrechtvaardigheid.

The Solution-Focused Collective

July 2019

Vertaling: Paut Kromkamp, juli 2019